Nápověda

Hlavním cílem těchto stránek je poskytnout občanům/pacientům spolehlivé informace o kvalitě zdravotních služeb poskytovaných jednotlivými zdravotnickými zařízeními v ČR a jejich odbornými útvary (klinikami, primariáty, odděleními, stanicemi).

Vzhledem k velkému rozsahu dat jsme pro návštěvníky těchto stránek připravili unikátní webovskou aplikaci, která jim umožňuje přehledně zobrazovat a porovnávat všechny shromážděné výsledky hodnocení kvality v různých typech zdravotnických zařízení.

Ovládání aplikace, která se zobrazí po zvolení sekce „Hodnocení“ v hlavním menu na titulní stránce je jednoduché a intuitivní. Pro usnadnění jejího ovládání přinášíme níže přehled základních pojmů a několik základních pokynů k efektivnímu využití všech možností aplikace.

Základní pojmy

Dimenze kvality = dimenze kvality jsou tématicky definované oblasti zdravotní péče o pacienta. Projekt se v oblasti lůžkové péče zaměřuje na osm dimenzí kvality. Každá dimenze kvality je tvořena několika dílčími indikátory kvality.

  1. Přijetí pacienta do nemocnice (zdravotnického zařízení).
  2. Respekt, ohled, úcta k pacientovi.
  3. Koordinace a integrace péče o pacienta.
  4. Informace, komunikace s pacientem.
  5. Tělesné pohodlí pacienta.
  6. Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta.
  7. Zapojení rodiny a blízkých pacienta do léčby.
  8. Propouštění a pokračování léčby pacienta.

Indikátor kvality = jeden konkrétní aspekt zdravotní péče, který odpovídá jedné proměnné (jedné otázce) dotazníku.

Pracoviště = nejmenší organizační jednotky zdravotnického zařízení, které byly samostatně vyhodnoceny. Obvykle se jedná o stanice, oddělení, nebo kliniky. Pracoviště má samostatně zpracovaný výsledek jen pokud je dostatek kompletních dotazníků vrácených z tohoto pracoviště.

Odbornost – každé nemocniční oddělení je zařazeno do jedné z 29 lékařských specializací.

V aplikaci je používáno pro psychiatrické léčebny označení „Léčebny“, pro rehabilitační ústavy označení „Ústavy“ a pro fakultní nemocnice a zařízení nemocničního typu označení „Nemocnice“.

Spokojenost = výsledná hodnota získaná zpracováním odpovědí pacientů na otázky k dané problematice. Vyjadřuje rozdíl mezi vnímanou hodnotou a očekáváním pacienta u hodnoceného jevu.

Souhrnná spokojenost = spokojenost vypočtená z hodnocení všech osmi dimenzí kvality

Spokojenost s lékaři = souhrnné hodnocení aspektů péče, které ovlivňují lékaři.

Spokojenost se sestrami = souhrnné hodnocení aspektů péče, které ovlivňují sestry.

Spokojenost s rehabilitačními pracovníky = souhrnné hodnocení aspektů péče, které ovlivňují rehabilitační pracovníci.

Spokojenost se všeobecnými službami = souhrnné hodnocení aspektů, které nelze jednoznačně přiřadit ani sestrám ani lékařům. (např. spokojenost se službami nemocnice jako je možnost telefonovat, sledovat televizi, zakoupit si noviny atd.)

Ovládání aplikace

Aplikace pro zobrazování a porovnávání výsledků se otevře po zvolení sekce Hodnocení v hlavním menu na titulni stránce.

Rozbalovací menu umožňuje zvolit aplikaci pro Nemocnice a ústavy, Psychiatrické léčebny a Rehabilitační ústavy.

Základní obrazovka aplikace je rozdělena na prostor pro zobrazovaní přehledných číselných i grafických výstupů (v levé části obrazovky) a na prostor pro výběr kritérií zobrazovaných výsledků (v pravém postraním pruhu).

Nad hlavním prostorem pro zobrazení výstupů je ještě pole pro zadávání proměnných, které se mají porovnat s hlavní zobrazovanou proměnnou.

Hlavní zobrazovaná proměnná, jejíž definice se provádí v pravém postraním pruhu, se v grafu zobrazuje zelenými čtvercovými značkami.

Proměnná, která je vybrána v zadávacím poli nad grafem se vždy zobrazuje šedými kulatými značkami.

V levé části grafu jsou názvy hodnocených proměnných (mohou to být zdravotnická zařízení, nebo dimenze kvality nebo jednotlivá pracoviště nebo skupiny personálu a služby). Pokud jsou tyto názvy proměnných podtrženy čarou, znamená to, že je možné poklepáním na ně rychle přejít k zobrazení výsledku o úroveň hlouběji.

Pomocí těchto hypertextových proměnných se může uživatel rychle a přehledně pohybovat mezi různými úrovněmi zobrazovaných výsledků.

Základní zobrazení po otevření aplikace nabízí pořadí subjektů (nemocnic/léčeben/ústavů) dle souhrnné spokojenosti.

Výběr kritérií v pravém pruhu vedle grafu se pro různé typy zařízení (nemocnice/léčebny/ústavy) liší:

1/ Nemocnice a ústavy:

V pravé části lze zvolit konkrétní nemocnici, odbornost nebo dimenzi kvality.

Při volbě nemocnice se zobrazí hodnocení celé nemocnice ve všech dimenzích.

Pod jednotlivými dimenzemi se skrývá hodnocení jednotlivých indikátorů.

Lze srovnávat i všechna pracoviště v rámci jedné nemocnice, a to při volbě „zobrazit všechna pracoviště“.

Zvolení odbornosti umožňuje srovnání všech hodnocených pracovišť v dané lékařské specializaci.

2/ Psychiatrické léčebny:

V pravé části lze zvolit shora: typ oddělení, konkrétní léčebnu, převažující diagnózu, druh péče nebo dimenzi kvality.

Typ oddělení umožňuje vybrat, zda se budou zobrazovat hodnocení za otevřená nebo uzavřená oddělení léčebny. Vzhledem k tomu, že hodnocení pacientů na uzavřených odděleních je systematicky ovlivněno omezením jejich pohybu a v průměru je nižší o cca 10 procentních bodů, je možné porovnávat vždy výsledky pouze za jeden typ oddělení a nelze zobrazovat výsledky za oba typy oddělení najednou.

Při volbě léčebny se zobrazí hodnocení celé léčebny ve všech dimenzích.

Pod jednotlivými dimenzemi se skrývá hodnocení jednotlivých indikátorů.

Lze srovnávat i všechna pracoviště v rámci jedné léčebny, a to při volbě „zobrazit všechna pracoviště“.

Zvolení „převažující diagnózy“ umožňuje výběr několika hlavních skupin diagnóz a porovnání hodnocení všech pracovišť, na kterých převažuje léčba vybrané skupiny diagnóz.

Při zvolení „druhu péče“ se zobrazí výsledky všech pracovišť zařazených do zvoleného druhu péče (akutní péče/následná péče/smíšená péče).

3/ Rehabilitační ústavy:

V pravé části lze zvolit konkrétní ústav, převažující diagnózu nebo dimenzi kvality.

Při volbě ústavu se zobrazí hodnocení celého ústavu ve všech dimenzích.

Pod jednotlivými dimenzemi se skrývá hodnocení jednotlivých indikátorů.

Lze srovnávat i všechna pracoviště v rámci jednoho ústavu, a to při volbě „zobrazit všechna pracoviště“.

Zvolení „převažující diagnózy“ umožňuje srovnání všech hodnocených pracovišť v dané lékařské specializaci.


Poznámka:

Pokud se při vybrané kombinaci proměnných v části pro graf neobjeví nic, znamená to že zvolený parametr nebyl hodnocen.
Např. IKEM nebyl hodnocen v roce 2008
Dimenze „Propuštění a pokračování péče“ nebyla v IKEM v roce 2009 hodnocena.