Nápověda
Jak používat portál KOP?

Projekt Kvalita Očima Pacientů vznikl jako reakce na projekt WHO „Zdraví 21“, který je určen evropskému regionu, a zájmy ČR související se začleňováním do Evropské unie.

V souladu s tímto programem a požadavkem EU zavádět systém kontinuálního rozvoje kvality se program kvality ve zdravotnictví stal součástí Národní politiky podpory jakosti (usnesení vlády ČR 458/2000, 10. květen 2000), Střednědobé koncepce resortní politiky MZ ČR v letech 2000–2003 a Národního programu přípravy ČR na členství v EU.

Informace o projektu

V České republice je zakotveno právo pacienta na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Aby mohlo být toto právo naplněno, musí mít občan k dispozici dostatečné informace o kvalitě zdravotnických zařízení, na základě kterých se může rozhodovat. Veřejně dostupné informace o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení a jejich odborných útvarů jsou proto předpokladem naplnění jednoho z práv občanů zakotvených v právním řádu České republiky.

Informace o kvalitě péče poskytované pacienty jednotlivých klinik, oddělení a stanic nemocnice jsou zároveň cenným podkladem pro management při zkvalitňování služby pacientům a odstraňování nedostatků ve zdravotní péči.

Pravidelné poskytování informací o kvalitě zdravotní péče veřejnosti významně přispívá ke zvyšování povědomí o odpovědnosti občanů za své zdraví a posilování postavení pacienta v systému zdravotní péče v České republice.

Smyslem standardizovaného měření kvality péče, založeném na shodné metodice sběru a zpracování dat o zkušenostech pacientů, je umožnit korektní a statisticky průkazné srovnání kvality jednotlivých nemocnic a jejich odborných útvarů v zájmu naplnění výše uvedených cílů.

Zdravotnická zařízení v České republice se musí připravit na to, že nároky pacientů i nadále významně porostou. Generace, které budou vyžadovat služby a komunikaci s personálem zdravotnických zařízení na nejvyšší úrovni, se teprve blíží věku, kdy budou zvýšenou měrou potřebovat zdravotnické služby. Proto musíme počítat s tím, že pouze ta zařízení, která budou své služby zlepšovat rychleji, než porostou požadavky klientů, budou vykazovat také růst spokojenosti pacientů.

Standardizovaná metodika měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů je využívána nejen v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví, ale stále častěji je vyhledávána jako nástroj řízení kvality zdravotnictví na regionální úrovni. Krajská samospráva využívá hlavní přednosti této metodiky, která spočívá v tom, že poskytuje výstupy použitelné jak pro informovanost veřejnosti – všech občanů kraje, tak i pro odbornou veřejnost a managementy nemocnic na území kraje.

Představitelům krajské samosprávy tak výstupy slouží jako:

  • systémové opatření stimulující zvyšování kvality péče ve zdravotnických zařízeních v kraji
  • nástroj pro zajištění informovanosti občanů o kvalitě nemocnic v kraji
  • forma podpory zdravotnických zařízení, jejichž je kraj zřizovatelem

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter