Nápověda
Jak používat portál KOP?

Projekt Kvalita Očima Pacientů vznikl jako reakce na projekt WHO „Zdraví 21“, který je určen evropskému regionu, a zájmy ČR související se začleňováním do Evropské unie.

V souladu s tímto programem a požadavkem EU zavádět systém kontinuálního rozvoje kvality se program kvality ve zdravotnictví stal součástí Národní politiky podpory jakosti (usnesení vlády ČR 458/2000, 10. květen 2000), Střednědobé koncepce resortní politiky MZ ČR v letech 2000–2003 a Národního programu přípravy ČR na členství v EU.

Metodické dokumenty ke stažení

Měření kvality lůžkové péče

Měření kvality ambulantní péče

 

Poznámka: Metodika uveřejněná ve Věstnících MZČR byla závaznou metodikou pro přímo řízené organizace a doporučenou metodikou pro všechna zdravotnická zařízení v době od vydání do března 2012.  Od 1. 4. 2012 MZČR zrušilo povinost používat tuto metodiku pro své přímo řízené organizace s tím, že vypíše výběrové řízení na novou metodiku. Výběrové řízení MZČR vypsalo a dne 16. května 2012 rozhodlo, že ekonomicky nejvýhodnější je nabídka uchazeče RNDr. Tomáše Raitera (řešitele projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ). Před podpisem smlouvy MZČR dne 19. 11. 2012 oznámilo, že vůči svým přímo řízeným organizacím mění politiku týkající se měření kvality zdravotních služeb a nebude svým organizacím nadále sledování spokojenosti zajišťovat. MZČR zároveň sdělilo, že i nadále pokládá tato měření za velmi důležitá a je na rozhodnutí poskytovatelů, jak si je zajistí.

Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby metodiky používané v jednotlivých zdravotnických zařízeních byly shodné a umožňovaly občanům i samotným zdravotníkům porovnat kvalitu služeb, se rozhodl autor těchto metodik a řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ postupovat nadále v souladu s metodikami, které již jednou prošly oponentním řízením na MZČR a nabízet je v souladu s postupy zveřejněnými ve Věstnících MZČR. Využití možnosti připojit se k jednotnému měření kvality zdravotních služeb je zcela na rozhodnutí poskytovatelů. 

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter