Nápověda
Jak používat portál KOP?

Chystáte se do nemocnice?
Čeká vás vyšetření nebo zdravotní zákrok?

Podívejte se, kde byli pacienti před vámi spokojeni a kde ne. Porovnejte si kvalitu zdravotních služeb v jednotlivých nemocnicích a jejich specializovaných oborech. Nechoďte do nemocnice jen proto, že ji máte nejblíže. Vyberte si nemocnici a oddělení, na kterém byli pacienti spokojeni. Za své zdraví si odpovídáme sami! V sekci Hodnocení můžete srovnávat klíčové indikátory kvality v různých nemocnicích a jejich klinikách a odděleních, které hodnotily tisíce pacientů před vámi. Více

Rating a certifikace

Rating KOP zahrnuje všechna hodnocená zdravotnická zařízení rozřazená podle dosažených výsledků spokojenosti pacientů do 6 kategorií (A+,A, A-, B+, B, B-). Podmínkou pro přidělení ratingu zdravotnickému zařízení je pouze splnění metodického minima (návratnost dotazníků nad 50 %, správný způsob sběru podle standardu vydaném ve Věstníku MZČR 2008/3).

Certifikace SPOKOJENÝ PACIENT je přísnější hodnotící proces, v němž jsou hodnocena náročnější, přesně definovaná metodická a výkonnostní kriteria, a na základě nich je vybráno jen několik nejlepších zařízení, která je splňují, k udělení certifikátu „SPOKOJENÝ PACIENT“.

  

RATING ZDRAVOTNÍCKÝCH ZAŘÍZENÍ DLE PROJEKTU KOP

Rating KOP zahrnuje všechna hodnocená zdravotnická zařízení rozřazená podle dosažených výsledků spokojenosti pacientů do 6 kategorií (A+,A, A-, B+, B, B-). Podmínkou pro přidělení ratingu zdravotnickému zařízení je pouze splnění metodického minima (návratnost dotazníků nad 50 %, správný způsob sběru podle standardu vydaném ve Věstníku MZČR 2008/3).

Rating kvality zdravotnických zařízení podle spokojenosti pacientů (ukázka výsledků):
 

Klíč ke kategorizaci:

Legenda:

P = průměrná hodnota souhrnné spokojenosti za celé zdravotnické zařízení
DM = dolní mez intervalu spolehlivosti souhrnné hodnoty spokojenosti za celé zdravotnické zařízení
HM = horní mez intervalu spolehlivosti souhrnné hodnoty spokojenosti za celé zdravotnické zařízení
ST = hodnota stanovená jako standard pro souhrnnou spokojenost (80 % pro nemocnice, ústavy a rehabilitační zařízení, 75 % pro psych. léčebny)
p.b. = procentní bod

 Třídící kritéria:

A+ P > ST, DM ≥ ST
A P ≥ ST, HM > ST
A- P < ST, HM ≥ ST
B+ P < ST, ST – HM ≤ 1 p.b.
B P < ST, ST – HM ≤ 2 p.b.
B- P < ST, ST – HM > 2 p.b.

  

Certifikace SPOKOJENÝ PACIENT

Projekt KVALITA OČIMA PACIENTŮ podporuje opatření, která efektivně a systematicky zvyšují kvalitu zdravotních služeb v ČR. Jedním z takových kroků je standardizované měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti/zkušenosti pacientů podle metodického návodu pro distribuci a sběr dotazníků pro měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů (Věstník MZ ČR, ročník 2008, částka 3).

Metodický standard nebyl vydán pouze pro přímo řízené organizace. Doporučujeme jej využívat i dalším zřizovatelům zdravotnických zařízení, akreditujícím a certifikujícím agenturám, zdravotním pojišťovnám a dalším relevantním subjektům ve zdravotnickém systému tak, aby bylo možno získané informace věrohodně porovnávat a využívat.

MZ ČR se rozhodlo po vyhodnocení třetího ročníku sběru dat v přímo řízených organizacích zahájit pravidelné oceňování těch zdravotnických zařízení, která doporučenou metodiku respektují a dosahují při její aplikaci nadstandardních výsledků, udělením certifi kátu „SPOKOJENÝ PACIENT“. V tomto záměru pokračuje i v roce 2012 řešitel projektu KOP. Sledujeme tím podporu projektu směřujícího ke zvyšování kvality zdravotních služeb, zvýšení informovanosti veřejnosti o výsledcích těchto šetření a podporu motivace dalších zdravotnických zařízení pro zapojení do projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ, v rámci kterého se měření realizuje.

Certifikát „Spokojený pacient“ může získat každé zdravotnické zařízení, které prokáže splnění níže uvedených metodických a výkonnostních kriterií, které byly stanoveny jako minimální podmínky pro udělení certifikátu. Minimální kritéria pro udělení certifikátu se mohou změnit v souladu s dalším vývojem dané oblasti.
 

I. Kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT:

A/ Metodická kritéria

A1. Zdravotnické zařízení při měření kvality zdravotních služeb prokazatelně postupovalo podle metodického návodu uveřejněném ve Věstníku MZ ČR, ročník 2008, částka3 (dále jen MN). Zejména se jedná o respektování těchto zásad pro distribuci a sběr dotazníků:

 • dodržení pravidla shodného dotazníku (ust. 1 MN)
 • dodržení pravidla shodného postupu při distribuci a sběru dotazníků (ust. 2 MN)
 • dodržení definice respondenta (ust. 2.3 MN)
 • splnění pravidel pro rozmístění, zabezpečení a označení sběrných schránek (ust. 2.12 MN)
 • řádné vyvěšení veřejných informací o šetření (ust. 2.13 MN)
 • respektování zásad anonymity a dobrovolnosti účasti respondentů při šetření (ust. 3 MN)
 • řádně vyplněná a podepsaná Hlášení o nezařazených pacientech a vyplněné a odpovědnou osobou podepsané Souhrnné hlášení o nezařazených pacientech (ust. 2.6 MN)
 • řádně vyplněná a odpovědnou osobou podepsaná Evidence propuštěných pacientů (ust. 2.7 MN)
 • dodržení zásad pro manipulaci s dotazníky a archivaci dokumentace (ust. 4 MN)

A2. Relativní návratnost dotazníků za celé zdravotnické zařízení musí dosáhnout hodnoty minimálně 65% (s přesností na celé procentní body). Návratnost je definována jako podíl respondentů (validních dotazníků) a rozdílu propuštěných a nezařazených pacientů. (Viz též ust. 2.5 MN.)

A3. Podíl nezařazených pacientů (definovaných v ust. 2.6 MN) z celkového počtu propuštěných pacientů nesmí překročit (s přesností na 0,1 procentního bodu) hodnotu:

 • nemocnic a ústavů nemocničního typu 9,5 %
 • u rehabilitačních zařízení 12 %
 • u psychiatrických léčeben 16 %

A4. Podíl počtu respondentů (validních dotazníků) na celkovém počtu ročních hospitalizací dospělých pacientů ve zdravotnickém zařízení nesmí být (s přesností na 0,1 procentního bodu) nižší než hodnota:

 • u nemocnic a ústavů nemocničního typu 4,5 %
 • u rehabilitačních zařízení 9,5 %
 • u psychiatrických léčeben 7,5 %

Počet ročních hospitalizací v hodnocených zařízeních se stanoví podle posledního známého údaje vykázaného ÚZIS ČR ve statistice „počet ukončených hospitalizací dospělých pacientů za zařízení“ (tzn. nezapočítávají se hospitalizace ukončené na odděleních při překladech v rámci zařízení).

B/ Výkonnostní kritéria

B1. V kategorii lůžková zdravotnická zařízení:

  Pro nemocnice, ústavy a rehabilitační zařízení:
 • dolní mez intervalu spolehlivosti výsledku souhrnné spokojenosti pacientů za celé zdravotnické zařízení musí být větší nebo rovna 80,0 % (s přesností na 0,1 procentního bodu).

 • Pro psychiatrické léčebny:
 • dolní mez intervalu spolehlivosti výsledku souhrnné spokojenosti pacientů za všechna otevřená oddělení psychiatrické léčebny musí být větší nebo rovna 75,0 % (s přesností na 0,1 procentního bodu).

B2. V kategorii lékaři lůžkových zařízení:

  Pro nemocnice, ústavy a rehabilitační zařízení:
 • dolní mez intervalu spolehlivosti výsledku spokojenosti pacientů s lékaři za celé zdravotnické zařízení musí být větší nebo roven 80,0 % (s přesností na 0,1 procentního bodu).

 • Pro psychiatrické léčebny:
 • dolní mez intervalu spolehlivosti výsledku spokojenosti pacientů s lékaři za všechna otevřená oddělení psychiatrické léčebny musí být větší nebo rovna 75,0 % (s přesností na 0,1 procentního bodu).

B3. V kategorii sestry lůžkových zařízení:

  Pro nemocnice, ústavy a rehabilitační zařízení:
 • dolní mez intervalu spolehlivosti výsledku spokojenosti pacientů se sestrami za celé zdravotnické zařízení musí být větší nebo rovna 80,0 % (s přesností na 0,1 procentního bodu).

 • Pro psychiatrické léčebny:
 • dolní mez intervalu spolehlivosti výsledku spokojenosti pacientů se sestrami za všechna otevřená oddělení psychiatrické léčebny musí být větší nebo rovna 75,0 % (s přesností na 0,1 procentního bodu).

B4. V kategorii rehabilitační pracovníci lůžkových zařízení:

  Pro rehabilitační zařízení:
 • dolní mez intervalu spolehlivosti výsledku spokojenosti pacientů s rehabilitačními pracovníky za celé zdravotnické zařízení musí být větší nebo rovna 75,0 % (s přesností na 0,1 proc. bodu).

Podmínky pro udělení certifikátu jsou splněny tehdy, pokud zdravotnické zařízení splňuje zároveň všechna metodická kritéria typu A a příslušné výkonnostní kritérium typu B.

II. Procedura udělování certifikátu:

Od 1. dubna 2012 certifikát SPOKOJENÝ PACIENT uděluje řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ.  

O udělení certifikátu Spokojený pacient může požádat každé zdravotnické zařízení, které je schopno doložit splnění kritérií pro udělení certifikátu.

Návrh žádosti je třeba podat nejpozději do 6 měsíců od prokazatelného splnění podmínek pro udělení certifikátu. Tím se rozumí poslední den sběru dotazníků o spokojenosti pacientů, který vedl ke splnění kritérií pro udělení certifi kátu. Žádost se od 1. 4. 2012 podává k řešiteli projektu Kvalita Očima Pacientů.  Kontakt naleznete zde.

Certifikát se uděluje na dobu 12 měsíců ode dne jeho předání, nejdéle však do uplynutí 24 měsíců od prokazatelného splnění podmínek pro udělení certifikátu. Každý certifikát má jedinečné evidenční číslo a je na něm uvedena doba platnosti certifikátu (viz vzor na níže uvedené webové stránce portálu kvality ministerstva). Řešitel projektu vede seznam přidělených certifikátů s uvedenou dobou platnosti. 

Vyhodnocení výsledků jednotlivých zdravotnických zařízení podle standardizované metodiky je uveřejněno na projektové webové stránce: http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/.

Původní metodický návod k získání a udělení certifikátu "Spokojený pacient" - Věstník MZČR, roč. 2010, částka 8

vzor certifikátu

 

Vyhodnocení splnění podmínek pro udělení certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT za rok 2017:

Do vyhodnocení výsledků pro potřeby udílení certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT byla zařazena všechna zdravotnická zařízení, která prošla v roce 2017 šetřením podle standardizované metodiky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ.

Zdravotnická zařízení, která splnila podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENT při šetření v roce 2017:

KATEGORIE: LŮŽKOVÁ
ZDRAVOTNICKÁ
ZAŘÍZENÍ
LÉKAŘI
LŮŽKOVÝCH
ZAŘÍZENÍ
SESTRY
LŮŽKOVÝCH
ZAŘÍZENÍ
REHABILITAČNÍ
ÚSTAVY:

RÚ Kladruby

RÚ Kladruby RÚ Kladruby
PSYCHIATRICKÉ
LÉČ./NEMOCNICE:
PN JIhlava PN Bohnice
PN Jihlava
PN Jihlava

NEMOCNICE 
A ÚSTAVY:

ÚVN-VoFN Praha
Nemocnice Na Pleši
FN Plzeň
ON Příbram
Nemocnice Znojmo

FN Plzeň
ÚVN-VoFN Praha

 

 

FN Plzeň
ON Příbram
ÚVN-VoFN Praha
 

Vyhodnocení splnění podmínek pro udělení certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT za rok 2011:

Do vyhodnocení výsledků pro potřeby udílení certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT byla zařazena všechna zdravotnická zařízení, která prošla v roce 2011 šetřením podle standardizované metodiky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ.

Zdravotnická zařízení, která splnila podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENT při šetření v roce 2011:

KATEGORIE: LŮŽKOVÁ
ZDRAVOTNICKÁ
ZAŘÍZENÍ
LÉKAŘI
LŮŽKOVÝCH
ZAŘÍZENÍ
SESTRY
LŮŽKOVÝCH
ZAŘÍZENÍ
REHABILITAČNÍ
ÚSTAVY:


RÚ Kladruby

RÚ Kladruby RÚ Kladruby
PSYCHIATRICKÉ
LÉČEBNY:
PL Červený Dvůr
PL Bílá Voda
PL Červený Dvůr PL Červený Dvůr

NEMOCNICE 
A ÚSTAVY:

FN Ostrava
FN Plzeň
Nemocnice Jablonec n. Nisou
Nemocnice Znojmo
Masarykova městská nem. v Jilemnici
Ústřední vojenská nemocnice Praha
 

FN Ostrava
FN Plzeň
Masarykova měst. nem. v Jilemnici
FN Ostrava
FN Plzeň
Masarykova měst. nem. v Jilemnici
Ústřední vojenská nemocnice Pha


Tabulka certifikátů předaných na konferenci KOP 2010 v Olomouci:

KATEGORIE: LŮŽKOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ LÉKAŘI LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ SESTRY LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
REHABILITAČNÍ ÚSTAVY: RÚ Kladruby RÚ Kladruby RÚ Hrabyně
RÚ Kladruby
PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY: PL Bílá Voda
PL Kosmonosy
PL Červený Dvůr
PL Kosmonosy
PL Červený Dvůr
PL Červený Dvůr
FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY: FN Hradec Králové
FN Ostrava
FN Plzeň
Masarykův onkologický ústav v Brně
Masarykův onkologický ústav v Brně FN Hradec Králové
Masarykův onkologický ústav v Brně

Podrobný rozpis splnění kritérií je součástí přílohy 2 Certifikace SPOKOJENÝ PACIENT 2010. Příloha obsahuje vyhodnocení všech 30 zařízení z hlediska certifikačních kriterií.
Příloha 2

 

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter