Nápověda
Jak používat portál KOP?

Chcete získat certifikát ministra zdravotnictví „SPOKOJENÝ PACIENT“?

Chcete porovnat kvalitu péče na jednotlivých odděleních vaší nemocnice?
Chcete se dozvědět, co vám pomůže získat více spokojených pacientů?

Jak projekt měří kvalitu zdravotních služeb?

Problematiku měření kvality zdravotní péče prostřednictvím dotazování pacientů je strukturována do osmi různých oblastí – tzv. dimenzí kvality. Tyto dimenze vznikly jako výsledek hledání odpovědí na čtyři obecné otázky:

 1. Co pacienti chtějí?
 2. Co pacienti oceňují, čeho si váží?
 3. Co pomáhá a co brání schopnosti pacientů zvládat zdravotní potíže?
 4. Jaké aspekty zdravotní péče jsou pro pacienty a jejich rodiny nejdůležitější?

Výsledkem je osm různých dimenzí kvality, které se klíčovým způsobem podílejí na tom, zda se pacient cítí po zkušenosti se zdravotnickým zařízením spokojený nebo nespokojený.
První přišel s touto filozofií Pickerův institut v polovině osmdesátých let minulého století. Od té doby se metodika založená na těchto principech rozšířila do celého rozvinutého světa a stala neformálním mezinárodním standardem.

 

Popis dimenzí kvality zdravotní péče

Dimenze kvality jsou tematicky definované oblasti péče o pacienta. Každou dimenzi sytí 3 - 10 škálových otázek dotazníku. Spokojenost pacientů s poskytovanou péčí v jednotlivých dimenzích je vyjádřena procentem pozitivních hodnocení poskytnuté péče ve vybraných ukazatelích, které tvoří jednotlivé dimenze.

Osm dimenzí:

 1. Přijetí pacienta do nemocnice (zdravotnického zařízení).
 2. Respekt, ohled, úcta k pacientovi.
 3. Koordinace a integrace péče o pacienta.
 4. Informace, komunikace s pacientem.
 5. Tělesné pohodlí pacienta.
 6. Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta.
 7. Zapojení rodiny a blízkých pacienta.
 8. Propouštění a pokračování léčby pacienta.

Žádná z hodnocených dimenzí neobsahuje hodnocení odborného lékařského postupu. To není náhoda ani omyl, ale záměr. Pacient při této metodě hodnotí skutečně jen to, k čemu je schopen se vyjadřovat. Vlastní odborná péče a hodnocení odborného výkonu lékařů nejsou předmětem dotazování. Zkušenosti z podobných výzkumů po celém světě však potvrzují vysokou korelaci mezi kvalitou odbornou a kvalitou měřenou prostřednictvím těchto osmi dimenzí kvality.

DEFINICE DIMENZÍ:

Co je předmětem jednotlivých dimenzí, si lépe než na teoretických definicích představíte na konkrétních otázkách a zjištěních vztahujících se k jednotlivým dimenzím:

Přijetí do nemocnice: výsledky průzkumu uvádějí jako zdroj nespokojenosti nemocných opoždění péče. Zpoždění jsou drahá i v potenciálních nákladech za sníženou spokojenost pacientů a ve vedlejších klinických výsledcích.

 • Byl termín Vašeho přijetí nemocnicí změněn?
 • Jak dlouhá Vám připadala doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu?
 • Zhoršily se Vaše zdravotní potíže během čekání na přijetí do nemocnice?
 • Jak na Vás působil první kontakt s nemocnicí (na pohotovosti, na příjmu apod.)?
 • Dostal/a jste během přijetí dostatek informací o svém zdravotním stavu a dalším průběhu Vaší léčby?
 • Jak dlouho jste při příjmu do nemocnice čekal/a na uložení na lůžko?
 • Jak byste oznámkoval/a organizaci a plynulost Vašeho přijetí do nemocnice?

Respekt, ohled, úcta: pacienti popisují pocit anonymity a ztrátu identity v nemocnici a v klinickém prostředí a mají silnou potřebu být léčeni s úctou a respektem jako jedinci. Obávají se nemoci a toho, že léčba ovlivní jejich životy a chtějí být informováni a zahrnuti do lékařského rozhodování. Specialitou českého prostředí je absence tradice představování zdravotnického personálu pacientům.

 • Znal jste svého ošetřujícího lékaře?
 • Hovořil před Vámi lékař tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?
 • Hovořila před Vámi zdravotní sestra tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?
 • Měl/a jste důvěru ke zdravotním sestrám, které Vás ošetřovaly?
 • Chtěl jste být více zapojen/a do rozhodování o své léčbě?
 • Cítíte celkově, že jste byl/a léčen/a s úctou a respektem?

Koordinace a integrace péče: pacienti mají jedinečný pohled na proces péče. Vytvořili si představu o kompetenci a schopnosti poskytovatelů péče a o uspořádání klinické péče, pomocných služeb a o péči první linie. Mimo jiné zde sledujeme, zda nedostává pacient protichůdné informace od personálu zdravotnického zařízení.

 • Stalo se Vám, že jste dostal/a během pobytu v nemocnici od zdravotnického personálu protichůdné informace?
 • Vyhovovala Vám dosažitelnost zdravotnického personálu v nemocnici?
 • Měl/a jste dostatek soukromí, když s Vámi lékař probíral Váš zdravotní stav nebo léčbu?
 • Měl/a jste dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby?
 • Jak jste byl celkově spokojen s rychlostí, s jakou Vám personál poskytl pomoc, když jste ji potřeboval?
 • Pokud jste byl informován o vyšetř. či zákroku, který jste měl podstoupit, stalo se, že jeho termín nebyl dodržen?
 • Jak byste celkově ohodnotil péči, která Vám zde byla poskytnuta?

Informace, komunikace a vzdělávání: pacienti se často obávají, že jim budou odepřeny informace a že nebudou kompletně a upřímně informováni o nemoci nebo prognóze. Zvláště zdůrazňují potřebu informace o klinickém stavu, vývoji a prognóze a také informace jak se chovat po propuštění ze zdravotnického zařízení.
Jednou z velkých slabin českého zdravotnictví se ukazuje nízká srozumitelnost informování pacientů lékaři.

 • Byl jste spokojen s takovými službami nemocnice, jako je možnost telefonovat, sledovat TV, zakoupit si noviny atd.?
 • Vyhovovalo Vám, jak často Vás ošetřující lékař navštěvoval?
 • Když jste položil/a lékaři důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste rozuměl/a?
 • Hovořil s Vámi lékař každý den?
 • Když jste položil/a zdravotní sestře důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste rozuměl/a?
 • Byl/a jste seznámen/a s právy nemocného?

Tělesné pohodlí: jedním z neodkladných aspektů nemoci je fyzické nepohodlí a neschopnost, kterou přináší. Fyzická péče, která pomáhá pacientům, když jsou těžce nemocní, je jednou z nejzákladnějších služeb, kterou poskytovatelé zdravotnických služeb mohou poskytnout z pohledu pacienta. Pacienti zdůrazňují pocit strachu z melancholického vybavení nemocnice a oceňují čistotu, pohodlí a příjemné prostředí.

 • Rušil Vás v noci hluk?
 • Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů?
 • Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch?
 • Vyhovovala Vám teplota ve Vašem pokoji?
 • Vyhovovala Vám doba ranního buzení?
 • Jak byste ohodnotil/a kvalitu jídla?
 • Jaké množství jídla jste dostával/a?
 • Vyhovovala Vám doba podávání jídel?
 • Stalo se Vám někdy, že jste spadl/a z lůžka?
 • Bylo množství léků, které jste dostával/a na utišení bolesti pro Vás vyhovující?

Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti: strach a úzkost, kterou nemoc vyvolává, mohou oslabovat stejně jako fyzické účinky. Pacienti vyjadřují úzkost z nemoci a strach z možných důsledku a dlouhodobých prognóz; obávají se účinku nemoci na jejich schopnost postarat se o sebe a obávají se účinku nemoci na jejich rodinný příjem. Dlouhodobě jedna z nejhůře hodnocených dimenzí kvality v českém zdravotnictví.

 • Jak byste zhodnotil/a Váš vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry?
 • Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byl lékař ochotný si s Vámi promluvit?
 • Pokud jste měl strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byla zdravotní sestra ochotna si s Vámi promluvit?
 • Jak hodnotíte postoj celého personálu této nemocnice? Řekl/a byste, že postoj byl soucitný a uklidňující a jeho schopnost vzbudit ve Vás dobré pocity byla uspokojující?
 • Jak jste byl/a spokojen/a s tím, jak personál nemocnice zajistil Vaše citové a duchovní potřeby?

Zapojení rodiny a přátel: pacienti se spoléhají na rodinné příslušníky a své nejbližší přátele v případě sociální a citové podpory, nebo jako na zastánce a často jako na první poskytovatele zdravotní péče po propuštění z nemocničního zařízení. Obávají se vlivu své nemoci na přátele a rodinu.

 • Vyhovovala Vám doba návštěv?
 • Měli Vaši blízcí dostatek příležitostí hovořit s lékařem?
 • Vysvětlili lékaři nebo zdravotní sestry Vašim blízkým, jakou pomoc potřebujete při zotavování?

Propuštění a pokračování péče: propuštění z nemocnice může být stejně tak obtížné jako přijetí. Ukazuje se, že někteří pacienti nevědí, jaké mají sledovat indicie, které by mohly signalizovat nestandardní průběh doléčení a nevědí, jak užívat léky nebo neznají jejich vedlejší účinky.

 • Vyskytly se nějaké problémy, které způsobily odklad Vašeho propuštění z nemocnice?
 • Vysvětlili Vám zdravotníci, jak o sebe máte pečovat a jak užívat léky po propuštění z nemocnice?
 • Řekl Vám někdo, jaké nebezpečné příznaky Vašeho zdravotního stavu máte po propuštění z nemocnice sledovat?
 • Nabídli Vám zdravotníci pomoc při zajišťování domácí péče po propuštění z nemocnice (např. pečovatelská služba, sociální pracovník apod.)?
 • Doporučil/a byste tuto nemocnici rodině nebo přátelům?

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter