Nápověda
Jak používat portál KOP?

Chystáte se do nemocnice?
Čeká vás vyšetření nebo zdravotní zákrok?

Podívejte se, kde byli pacienti před vámi spokojeni a kde ne. Porovnejte si kvalitu zdravotních služeb v jednotlivých nemocnicích a jejich specializovaných oborech. Nechoďte do nemocnice jen proto, že ji máte nejblíže. Vyberte si nemocnici a oddělení, na kterém byli pacienti spokojeni. Za své zdraví si odpovídáme sami! V sekci Hodnocení můžete srovnávat klíčové indikátory kvality v různých nemocnicích a jejich klinikách a odděleních, které hodnotily tisíce pacientů před vámi. Více

Tiskové zprávy

Ministerstvo zdravotnictví certifikovalo zdravotnická zařízení s nejlepší péčí o pacienty

20. 4. 2010

Nemocnice, psychiatrické léčebny a rehabilitační ústavy zřizované ministerstvem zdravotnictví s nejlepší péčí o pacienty jsou certifikovány. Jde na české poměry o zcela unikátní krok, který byl doposud znám spíše ze zahraničí. Ministerstvo zdravotnictví ocenilo organizace podle speciální a objektivní metodiky výzkumu srovnatelného s mezinárodními standardy Kvalita Očima Pacientů. Certifikátů „Spokojený pacient“ bylo rozdáno celkem sedmnáct, a to ve třech kategoriích:
1/ LŮŽKOVÁ ZAŘÍZENÍ, 2/ LÉKAŘI LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ a 3/ SESTRY LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ.

Projekt Kvalita Očima Pacientů se uskutečnil ve třiceti přímo řízených organizacích MZ (15 nemocnicích a ústavech, 12 psychiatrických léčebnách a 3 rehabilitačních ústavech). Jde o jediný relevantní výzkum v České republice srovnatelný s mezinárodními standardy. „Třetí ročník projektu proběhl v listopadu a začátkem prosince loňského roku celkem ve třiceti zdravotnických zařízeních a zúčastnilo se jej více než 26 tisíc pacientů. Návratnost dotazníků dosáhla 72 %“, říká ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Měření potvrdilo, že kvalita zdravotní péče poskytovaná pacientům ve fakultních nemocnicích, psychiatrických léčebnách a dalších zdravotnických zařízeních přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR dosahuje velmi dobrého standardu. Průměrná hodnota spokojenosti za všechny fakultní nemocnice a velké ústavy překročila statisticky významně hodnotu 80 %, která je považována za standard dobré péče o pacienty. Velmi pozitivně jsou pacienty hodnoceny zejména doba čekání na přijetí vzhledem ke zdravotnímu stavu, dodržování termínu přijetí, kontinuita informací od personálu, frekvence návštěv ošetřujícího lékaře, tišení bolesti, zapojení rodiny nebo informace o péči a užívání léků po propuštění.

Výsledky výzkumu Kvalita Očima Pacientů zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví v únoru a v březnu 2010. Dalším logickým krokem projektu je udělení certifikátů Spokojený pacient zdravotnickým zařízením s nejlepšími výsledky. Jedná se o tato zdravotnická zařízení:

KATEGORIE: LŮŽKOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ LÉKAŘI LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ SESTRY LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
REHABILITAČNÍ ÚSTAVY: RÚ Kladruby RÚ Kladruby RÚ Hrabyně
RÚ Kladruby
PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY: PL Bílá Voda
PL Kosmonosy
PL Červený Dvůr
PL Kosmonosy
PL Červený Dvůr
PL Červený Dvůr
FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY: FN Hradec Králové
FN Ostrava
FN Plzeň
Masarykův onkologický ústav v Brně
Masarykův onkologický ústav v Brně FN Hradec Králové
Masarykův onkologický ústav v Brně

Z výsledků jasně vyplynulo, že mezi specializovanými zařízeními jednoznačně vítězí Masarykův onkologický ústav v Brně. Ten získal certifikaci ve všech třech kategoriích. Stejně úspěšný byla jen psychiatrická léčebna Červený Dvůr a rehabilitační ústav Kladruby,“ představuje výsledky certifikace Marek Šnajdr, první náměstek ministryně zdravotnictví. „Certifikace bude platná po dobu jednoho roku a dle výsledků z projektu Kvalita Očima Pacientů budou nemocnice následně opětovně certifikovány. Požadavky na certifikaci se mohou s rozvojem projektu zpřísňovat, aby motivovaly nemocnice k dalšímu zlepšování kvality,,“ říká k dalším plánům certifikace ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

Výzkum Kvalita Očima Pacientů
Ministerstvu se podařilo sjednotit metodiku ve všech přímo řízených organizacích. Zatímco v roce 2006 splnily metodické minimum pouze dvě fakultní nemocnice (Ostrava, Plzeň), od roku 2008 (po vydání závazné metodiky ve Věstníku MZ) plní metodické minimum všech třicet přímo řízených organizací. Vedle většího zájmu ze strany zdravotnických zařízení o tento projektu, roste i počet pacientů, kteří se zapojují do šetření. Výsledky poskytují podrobnou informaci o zkušenosti pacientů nejen za celá zdravotnická zařízení, ale jdou až na úroveň jednotlivých lékařských oborů a oddělení nemocnic.
Každé oddělení dostane výsledky za padesát velmi konkrétních indikátorů kvality, které tvoří osm takzvaných dimenzí kvality:

 1. Přijetí pacienta do nemocnice
 2. Respekt-ohled-úcta k pacientovi
 3. Koordinace a integrace péče o pacienta
 4. Informace-komunikace-edukace pacienta
 5. Tělesné pohodlí pacienta
 6. Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta
 7. Zapojení rodiny a přátel do léčby pacienta
 8. Propuštění a pokračování péče o pacienta

Zvlášť jsou ještě hodnoceny sestry, lékaři případně další profesní skupiny (např. rehabilitační pracovníci). To umožňuje přesněji určit zdroj nespokojenosti na oddělení. Přestože pacienti nehodnotí lékařský odborný výkon, zkušenosti ze světa ukazují, že spokojenost pacientů vykazuje vysokou korelaci i s odbornou erudicí zdravotnického zařízení. „Znovu se také potvrdilo, že pacienti jsou nejvíce spokojeni v nemocnicích, které vykazují velmi dobré hospodářské výsledky. Ziskovost zdravotnických zařízení tedy nemusí být nutně dosahována na úkor pacientů, ale naopak, tam, kde dobře hospodaří, mají také spokojené pacienty,“ zdůraznil první náměstek Marek Šnajdr.

Konkrétní slabiny českého zdravotnictví (opakovaně nejhůře hodnocené indikátory):

 1. Neznalost ošetřujícího lékaře – lékaři se nepředstavují
 2. Nesrozumitelnost odpovědí lékaře – lékaři s pacienty hovoří sice často, ale pro pacienty nesrozumitelně
 3. Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě – lékaři si často záměrně udržují informační asymetrii a autoritativní přístup k pacientovi
 4. Nízká důvěra v ošetřujícího lékaře – lékařům se často nedaří získat důvěru pacientů, která je významným předpokladem pro úspěšnou spolupráci při léčbě, příčinami jsou i neochota se představovat a neschopnost vysvětlit problém pacientům srozumitelně a zapojit je do rozhodování
 5. Nedostatek soukromí při probírání zdravotního stavu – pacientům velmi vadí častá indiskrétnost zdravotnického zařízení, dotazování na pokoji v přítomnosti dalších pacientů nebo dokonce v čekárně a na chodbě
 6. Neschopnost lékařů rozptýlit obavy a strach pacienta – nízká úroveň empatie personálu
 7. Nespokojenost s čistotou toalet a sprch
 8. Nespokojenost s dobou ranního buzení

Ve srovnání se zahraničím jsme na tom relativně dobře při hodnocení doby čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu a v dodržení termínu přijetí. Dobře hodnoceny jsou rovněž tyto indikátory:

 1. Kontinuita informací personálu (pacienti nedostávají protichůdné informace)
 2. Frekvence návštěv lékaře na pokoji
 3. Tišení bolesti
 4. Pády z lůžka
 5. Zapojení rodiny
 6. Dostatek informací o užívání léků při propouštění

Výsledky jsou poprvé dostupné široké veřejnosti v přehledné podobě prostřednictvím speciálních stránek projektu KOP www.hodnoceni-nemocnic.cz. „Každý má příležitost porovnat úroveň spokojenosti se službami. A to nejen podle lokace zdravotnického zařízení nebo odbornosti, ale také podle časového meziročního vývoje spokojenosti,“ informuje náměstkyně ministryně zdravotnictví Markéta Hellerová.

Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter